Termes del servei i Avis legal

Termes del servei

1.1 Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús de www.jazzingfestival.com titularitat de l’Associació Sant Andreu Jazz Band amb domicili en carrer Virgili, 54 de Barcelona-Espanya amb NIF G65703365 i correu electrònic de contacte gaudiumusica@gmail.com. Constituïda per temps indefinit i registrada en la Direcció General d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

ASSOCIACIÓ SANT ANDREU JAZZ BAND

Telèfon de contacte: 34 622 17 55 88 de dilluns a divendres de 09.00 h a 18:00 h.

Objecte i àmbit d’aplicació.

2.1. Les presents Condicions Generals (“Condicions Generals”) regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini “jazzingfestival.com” (el “Lloc web”).
2.2. S’entendrà que l’accés o la mera utilització del Lloc web per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les Condicions Generals que JAZZING FESTIVAL tingui publicades a cada moment en el qual accedeixi al Lloc web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals.
En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc web.

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

3.1. JAZZING FESTIVAL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge dels continguts disponibles a través d’aquest.
3.2. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de JAZZING FESTIVAL o, si escau, del titular dels drets al fet que correspongui.

Utilització del lloc web

Si per a la utilització o contractació d’un servei en el Lloc web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis.

Jurisdicció

Les relacions establertes entre JAZZING FESTIVAL i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.

Comunicacions via e-mail

La informació transmesa a través de correu electrònic és confidencial i el seu ús només està permès al seu destinatari. Si ho ha rebut per error, si us plau, contesti-ho i elimini la comunicació. De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei orgànica 3/18 de Protecció de Dades i drets digitals l’informem que les dades formen part d’un fitxer responsabilitat de l’empresa emissora d’aquest correu amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació.

L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en el domicili social situat en C/ Virgili, 54 08030-Barcelona o responent al correu emissor. Donarem resposta a qualsevol petició.